T-Connect Website

ข้อกำหนดและเงื่อนไข


ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ (“ข้อกำหนดและเงื่อนไข”) เป็นข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการใช้บริการ T-Connect แอปพลิเคชั่น (ต่อไปนี้เรียกว่า “T-Connect”) ซึ่งจัดให้โดยบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด มีที่อยู่จดทะเบียนอยู่ที่ เลขที่ 186/1 หมู่ที่ 1 ถนนทางรถไฟเก่า ตำบลสำโรงใต้ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 (ต่อไปนี้เรียกว่า “โตโยต้า”)

กรุณาอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้โดยละเอียด การที่ท่านเลือก “I acknowledge (รับทราบ)” เป็นการที่ท่านให้การรับรองว่าท่านได้อ่าน เข้าใจ และตกลงผูกพันตนต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ เหล่านี้
 1. คำจำกัดความ
  ในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ ให้คำต่อไปนี้มีความหมายดังนี้
  1. ผู้ใช้หรือท่าน หมายถึงบุคคลซึ่งตกลงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้
  2. รหัสประจำตัวผู้ใช้ หมายถึง รหัสประจำตัวที่ได้รับและได้จัดให้จากการลงทะเบียนเพื่อใช้ T-Connect
  3. T-Connect หมายถึง การให้บริการและเนื้อหาที่เกี่ยวข้องที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านทางแอปพลิเคชั่น T-Connect บนโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน (ตามที่ได้ให้คำจำกัดความด้านล่างนี้) และ/หรือเว็บไซต์ (ตามที่ได้ให้คำจำกัดความด้านล่างนี้) ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการที่ต้องชำระค่าบริการหรือการให้บริการฟรี
  4. เว็บไซต์ หมายถึง การให้บริการและเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง และเข้าใช้งานบริการได้ผ่าน เว็บไซต์ www.t-connect.in.th
  5. รถยนต์ หมายถึง รถยนต์ที่ติดตั้ง DCM (ตามที่ได้ให้คำจำกัดความด้านล่างนี้) ซึ่งรองรับการเชื่อมต่อ และเข้าใช้งาน T-Connect
  6. DCM หมายถึง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทำหน้าที่ในการส่งสัญญาณข้อมูลรถยนต์
  7. TCAP หมายถึง บริษัท โตโยต้า คอนเนคเต็ด เอเชีย แปซิฟิค จำกัด ซึ่งทำหน้าที่ในการพัฒนาระบบและ T-Connect แอปพลิเคชั่น
  8. โปรแกรมสะสมคะแนนร่วมกับ The1 (TOYOTA ALIVE-X) หมายถึง การสะสมคะแนน TOYOTA ALIVE-X จากการนำรถยนต์เข้ารับบริการที่ศูนย์บริการโตโยต้า หรือร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่โตโยต้ากำหนด โดยคะแนน TOYOTA ALIVE-X ที่ได้รับสามารถนำมาใช้เป็นส่วนลดที่ศูนย์บริการโตโยต้า และ/หรือที่บริษัทพันธมิตรทางธุรกิจ และ/หรือแลกรับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ตามเงื่อนไขที่โตโยต้ากำหนด
  9. ผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอก หมายถึง บุคคล/ฝ่ายอื่นๆ ที่ไม่ใช่โตโยต้า หรือ TCAP ผู้ซึ่งจัดการบริการต่างๆ ให้โดยผ่านทาง T-Connect หรือซึ่งต้องใช้ T-Connect
  10. ค่าบริการ หมายถึงจำนวนเงินที่พึงชำระให้แก่โตโยต้า หรือ TCAP สำหรับการใช้บริการ T-Connect
  11. แอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน หมายถึงซอฟต์แวร์ที่จัดให้มีอยู่ใน App Store ของ Apple หรือใน Play Store ของ Google เพื่อให้สามารถเข้าใช้งาน T-Connect ได้
  12. บริษัทพันธมิตรทางธุรกิจ หมายถึง บริษัททั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น บริษัท เดอะวันเซ็นทรัล จำกัด เป็นต้น ที่โตโยต้าอาจร่วมเสนอหรือเสนอผลิตภัณฑ์หรือ โปรแกรมสะสมคะแนนร่วมกับ The1 (TOYOTA ALIVE-X)
 2. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไข และ/หรือ T-Connect
  1. โตโยต้า มีสิทธิเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ เมื่อ โตโยต้า กระทำเช่นนั้น จะมีการนำเสนอข้อกำหนดและเงื่อนไขใหม่นั้นแก่ท่านเพื่อให้ท่านให้การยอมรับ ผ่านทางแอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน หากท่านได้ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว ข้อกำหนดและเงื่อนไขใหม่นั้นจึงจะมีผลบังคับใช้ทันที หรือ ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนด หรือ เงื่อนไขฉบับนั้นๆ หากท่านไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขใหม่ ท่านสามารถปฎิเสธข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวได้ หากแต่การปฎิเสธดังกล่าวอาจส่งผลต่อการใช้บริการ T-Connect ในบางบริการ รวมถึงเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการให้บริการ T-Connect ของท่านในเวลานั้นแล้ว ท่านจะต้องหยุดใช้ T-Connect และลบแอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนออก
  2. โตโยต้า สามารถเพิ่ม นำออกไป หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขการบริการ T-Connect ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบ
  3. โตโยต้า อาจทำการปรับปรุงข้อมูล (update) ของ T-Connect และ/หรือแอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนได้ เป็นครั้งคราว การปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวมีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงและ/หรือพัฒนา T-Connect เพิ่มเติม และ/หรือลดการเกิดข้อบกพร่องหรือการทำงานผิดปกติ ทั้งนี้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงข้อมูลดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานทางด้านเทคนิคขั้นต่ำสุดต่างๆ ได้เป็นครั้งคราว
 3. การใช้ T-Connect
  1. T-Connect ประกอบด้วยบริการต่างๆ ดังต่อไปนี้
   1. บริการค้นหาตำแหน่งรถ (Find My Car)
   2. บริการกำหนดขอบเขตปลอดภัย (Geo-fencing)
   3. บริการติดตามรถหาย (TheftTrack)
   4. บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน (SOS/Auto SOS)
   5. บริการแจ้งเตือนการบำรุงรักษา นัดหมายเช็กระยะ (Maintenance reminder)
   6. บริการข้อมูลรถและการขับ (Vehicle Information)
   7. บริการประกันภัยขับดีลดให้ (PHYD)
   8. บริการผู้ช่วยส่วนตัว (Concierge services)
   9. โปรแกรมสะสมคะแนนร่วมกับ The1 (TOYOTA ALIVE-X)
   10. บริการสถานะงานซ่อม และประวัติงานซ่อม (Service status & history)
   11. โปรแกรมยิ่งเช็กยิ่งได้ (TCFR)
  2. การให้บริการของ T-Connect ขึ้นอยู่กับรถยนต์แต่ละรุ่น (ท่านสามารถตรวจสอบได้ทางเว็บไซต์ www.t-connect.in.th) และบางรายการมีให้บริการเฉพาะบนแอปพลิเคชั่นโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนเท่านั้น บางรายการมีให้บริการบนเว็บไซต์ และบางรายการให้บริการได้ทั้งสองช่องทาง
  3. T-Connect รองรับการให้บริการเฉพาะในราชอาณาจักรไทยเท่านั้น
  4. การใช้ T-Connect ท่านต้องดำเนินการในขั้นตอนลงทะเบียน T-Connect ให้เสร็จสิ้น ซึ่งขั้นตอนนี้เกี่ยวข้องกับการสร้างรหัสประจำตัวผู้ใช้และรหัสผ่าน รวมถึงสิทธิในการเข้าใช้งานแอปพลิเคชั่น
  5. บริการหลายรายการของ T-Connect ขึ้นอยู่กับการสื่อสารข้อมูลผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือและ/หรือ GPS ไม่ว่าจะผ่านทางโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน หรือ DCM การทำงานของ T-Connect ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือของท่านไม่มากก็น้อย บริการหลายรายการของ T-Connect ไม่สามารถให้บริการได้ หรืออาจมีคุณภาพลดลงในสถานการณ์ต่อไปนี้
   1. โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนหรือ DCM รับสัญญาณได้ไม่เพียงพอ
   2. การรับบริการจากผู้ให้บริการเครือข่ายถูกจำกัดหรือสิ้นสุด เช่น ถูกจำกัดหรือสิ้นสุดอันเนื่องมาจากการใช้ข้อมูลแบบความเร็วสูงหมดแล้ว
   3. ระดับสัญญาณ GPS ไม่เพียงพอในพื้นที่ดังกล่าว
   4. ระดับแบตเตอรี่ของรถยนต์และ/หรือ DCM ไม่เพียงพอ หรือไม่พร้อมใช้งาน
   5. ผู้ใช้งานมีการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมที่ส่งผลต่อการส่งข้อมูลของ DCM
   6. DCM มีการถูกถอดจากตัวรถยนต์
  6. โตโยต้า จัดให้มีบริการบางรายการที่เสนอให้โดยผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอก เช่น บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน (SOS/Auto SOS) และบริการติดตามรถหาย (TheftTrack) สำหรับการให้บริการโดยบุคคลภายนอกดังกล่าว ประการสำคัญคือการที่ท่านต้องเข้าใจเป็นอย่างดีว่า บทบาทหน้าที่ของ โตโยต้า ในเรื่องการบริการดังกล่าวเป็นเพียงผู้ดำเนินการประสานงาน เพื่ออำนวยความสะดวกผ่านทางแอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน เท่านั้น เท่าที่กฎหมายอนุญาต โตโยต้า ไม่มีความรับผิดต่อการกระทำหรืองดเว้นการกระทำของผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอกใดๆ
  7. ในบริการ Find My Car บทบาทหน้าที่ของ โตโยต้า มีจำกัดเพียงการให้ข้อมูลตำแหน่งสุดท้ายของรถยนต์ที่ระบบจัดให้แก่ท่านได้เท่านั้น ซึ่งการทำงานนี้สามารถช่วยได้ในกรณีที่ท่านลืมว่าท่านจอดรถยนต์ไว้ที่ใด การมีบริการดังกล่าวพร้อมใช้งานและความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ในข้อ 3.4 ข้างต้น หากท่านคิดว่ารถยนต์ของท่านถูกโจรกรรม อย่าพยายามนำรถยนต์ของท่านคืนมาด้วยตัวท่านเอง ในกรณีนี้ ท่านจะต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ แจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ และดำเนินการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นผู้นำรถยนต์ของท่านที่ถูกโจรกรรมคืนมาให้ท่าน
  8. เมื่อท่านใช้บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน (SOS/Auto SOS) ศูนย์บริการลูกค้า (call center) จะทำหน้าที่ในการติดต่อประสานงาน ผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอกให้แก่ท่าน เพื่อที่ท่านจะได้สามารถอธิบายเหตุฉุกเฉินของท่าน จากนั้นศูนย์บริการลูกค้าจะติดต่อกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอกหนึ่งรายหรือมากกว่าให้แก่ท่าน เช่น อาจติดต่อผู้ให้บริการรถพยาบาล หรือผู้ให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน เป็นต้น บริการดังกล่าวจะพร้อมใช้งานได้และให้บริการได้ถูกต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ในข้อ 3.4 ข้างต้น นอกจากนี้ ผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอกอาจไม่ได้ให้บริการแก่ท่าน หากท่านหรือรถยนต์ของท่านอยู่ในพื้นที่ ที่ผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอกไม่สามารถเข้าถึงหรือไม่ได้ให้บริการ
  9. โปรแกรมสะสมคะแนนร่วมกับ The1 (TOYOTA ALIVE-X) ท่านต้องดำเนินการเชื่อมต่อบัญชี หรือ สร้างบัญชี The 1 กับโปรแกรมสะสมคะแนน TOYOTA ALIVE-X ในแอปพลิเคชัน หรือ เว็ปไซต์ T-Connect ให้เสร็จสิ้น ซึ่งขั้นตอนนี้เกี่ยวข้องกับการเชื่อมต่อบัญชี หรือ สร้างบัญชี The 1 รหัส PIN รวมถึงสิทธิในการเข้าใช้โปรแกรมสะสมคะแนนร่วมกับ The1 (TOYOTA ALIVE-X)
  10. บริการสถานะงานซ่อม และประวัติงานซ่อม (Service status & history) จะรองรับเฉพาะรถยนต์ที่จำหน่ายโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เท่านั้น โดยจะแสดงเฉพาะรายการที่รถยนต์คันดังกล่าวเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการของผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจาก บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เท่านั้น บริการดังกล่าวข้างต้นอาจมีความแตกต่างกันตามรถยนต์ในแต่ละรุ่น รวมถึงรายละเอียดการบันทึกจากแต่ละศูนย์บริการ
  11. บริการแจ้งข้อมูล รวมถึงสถานะการเข้าร่วมโปรแกรมการดูแลรักษารถยนต์ต่างๆ (TCFR) ที่ทาง โตโยต้า มอบให้แก่ลูกค้าผ่านแอปพลิเคชั่น
  12. บริการนัดหมายเข้ารับบริการ (service appointment) เมื่อท่านทำการนัดหมายเข้ารับบริการผ่าน T-Connect เป็นเพียงการแจ้งวันและเวลาที่ผู้ใช้สะดวกในการนำรถยนต์เข้ารับบริการเท่านั้น เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการจะทำการติดต่อเพื่อยืนยันวันและเวลานัดหมายที่ท่านสามารถนำรถยนต์เข้ารับบริการได้อีกครั้งนึง
  13. โตโยต้าอาจมีการเปิดเผยข้อมูลตำแหน่งของรถยนต์ ไปยังบริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อประกอบการตรวจสอบและติดตามรถยนต์ตามเงื่อนไขที่ปรากฏในสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ (เฉพาะกรณีที่เป็นการทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์กับ บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด และผู้เช่าซื้อรถยนต์ได้ทำความตกลงตามเงื่อนไขการตรวจสอบและติดตามรถยนต์ไว้อย่างชัดแจ้ง เท่านั้น)
  14. บริการช่วยเหลืออัตโนมัติ (Auto SOS) เป็นบริการสำหรับการช่วยเหลือท่านในกรณีที่มีการตรวจพบการคาดการณ์การเกิดอุบัติเหตุ โดยท่านจะได้รับแจ้งเตือนข้อความอัตโนมัติเพื่อขอความช่วยเหลือ หลังจากได้รับการแจ้งเตือนหากท่านไม่ตอบรับภายในเวลาที่กำหนด ศูนย์บริการลูกค้า (call center) จะทำการติดต่อไปยังท่านเพื่อให้ความช่วยเหลือ
   1. เงื่อนไขของการคาดการณ์การเกิดอุบัติเหตุ
    1. ตรวจพบแรงสั่นสะเทือนที่มีค่ามากกว่าค่าที่กำหนดและความเร็วรถขณะเกิดแรงสั่นสะเทือนลดลงหรือเพิ่มขึ้นมากกว่าค่าที่กำหนด
    2. ตรวจพบแรงสั่นสะเทือนที่มีค่ามากกว่าค่าที่กำหนดและตรวจพบการทำงานของถุงลมนิรภัย
   2. ข้อจำกัดของการคาดการณ์การเกิดอุบัติเหตุ
    1. แรงสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นอาจมีค่าไม่เท่ากันในรถยนต์แต่ละรุ่น
    2. แรงสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นอาจมีค่าไม่ถึงค่าที่กำหนด ทำให้ไม่สามารถคาดการ์การเกิดอุบัติเหตุได้
    3. ระบบอาจมีความคลาดเคลื่อนในการคำนวณเมื่ออยู่ในพื้นที่อับสัญญาณ
    4. การตรวจจับสัญญาณการทำงานของถุงลมนิรภัย อุปกรณ์และระบบที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของถุงลมนิรภัยต้องอยู่ในมาตรฐานการทำงาน กรณีมีการเปลี่ยนชิ้นส่วน ต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนและติดตั้งตามมาตรฐานของบริษัทและศูนย์บริการมาตรฐานของบริษัทเท่านั้น มิฉะนั้นจะไม่อยู่ในเงื่อนไขการให้บริการ
    5. การตรวจสอบสัญญาณการทำงานถุงลมนิรภัยไม่ครอบคลุมในรถยนต์รุ่น Yaris ATIV ที่ผลิตตั้งแต่สิงหาคม พ.ศ. 2565
    6. บริการช่วยเหลืออัตโนมัติเป็นเพียงการคาดการณ์การเกิดอุบัติเหตุ อาจมีความคลาดเคลื่อนของการคาดการณ์การเกิดอุบัติเหตุได้ ทางโตโยต้าไม่สามารถรับรองได้ว่าบริการช่วยเหลืออัตโนมัติจะสามารถตรวจพบอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจริง
     ได้ในทุกกรณี
   3. เงื่อนไขการติดต่อให้ความช่วยเหลือ
    1. เจ้าหน้าที่จะติดต่อท่านตามลำดับการตรวจพบการคาดคะเนการเกิดอุบัติเหตุภายในเวลาที่กำหนด หากคู่สายเต็ม
     จนไม่สามารถติดต่อได้ตามลำดับภายในเวลาที่กำหนด ระบบจะมีการจัดการสายของท่านออกจากลำดับการติดต่อกลับ
    2. เจ้าหน้าที่อาจติดต่อหาท่านช้ากว่าจุดที่เกิดเหตุการณ์ที่คาดว่าจะเกิดอุบัติเหตุ ในกรณีที่ตรวจพบการคาดคะเนการเกิดอุบัติเหตุแล้ว แต่รถยนต์ยังคงมีการเคลื่อนที่ต่อไป
    3. เจ้าหน้าที่อาจติดต่อหาลูกค้าแม้ว่าท่านจะไม่เกิดอุบัติเหตุจริง เนื่องจากระบบตรวจพบการคาดการณ์การเกิดอุบัติเหตุ
  15. การแจ้งเตือนข้อความอัตโนมัติเมื่อระบบคาดการณ์ว่ารถยนต์อาจจะมีการถูกโจรกรรม เป็นการแจ้งเตือนเมื่อระบบได้รับข้อมูลที่คาดการณ์ว่ารถยนต์ของท่านอาจจะมีโอกาสถูกโจรกรรม โดยเมื่อได้รับการแจ้งเตือน ท่านจะต้องทำการตรวจสอบสถานะกับตัวรถยนต์เพื่อยืนยันการถูกโจรกรรมอีกครั้ง ในกรณีท่านพบว่ารถยนต์ถูกโจรกรรม ท่านสามารถใช้บริการ TheftTrack เพื่อช่วยติดต่อ ประสานงานให้ต่อไป การแจ้งเตือนดังกล่าวจะพร้อมใช้งานได้และให้บริการได้ถูกต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ที่ระบุไว้ในข้อ 3.4 ข้างต้น
   1. เงื่อนไขของการคาดการณ์ว่ารถยนต์อาจจะมีการถูกโจรกรรม
    1. DCM ถูกถอดหรือปริมาณกระแสไฟฟ้าใน DCM ไม่เพียงพอ
    2. รถยนต์ถูกสตาร์ทเมื่ออยู่ในโหมดจอดรถ
    3. รถยนต์ออกจากขอบเขตที่ผู้ใช้งานกำหนด
 4. ค่าบริการ
  1. T-Connect เป็นบริการเสริม ที่มอบให้แก่ลูกค้าตามแคมเปญซื้อรถยนต์ใหม่ เทียบเท่ามูลค่าแพ็กเกจเบื้องต้น 1,500 บาท ท่านสามารถลงทะเบียน
   ใช้บริการได้ฟรีในปีแรกหลังจากส่งมอบรถยนต์ หลังสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว อาจมีค่าบริการเพิ่มเติม ซึ่งโตโยต้าจะแจ้งให้ท่านทราบอีกครั้ง
  2. ค่าบริการจะระบุไว้ในแอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน ค่าบริการจะเป็นค่าให้บริการในระยะเวลาตามที่ระบุไว้ในคำสั่งให้มีการให้บริการ T-Connect ที่สมบูรณ์แต่ละคำสั่ง ทั้งนี้ โตโยต้า สงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงค่าบริการ T-Connect โดยมิต้องแจ้งให้กับท่านทราบล่วงหน้า
  3. ท่านสามารถชำระค่าใช้บริการ T-Connect ผ่านทางแอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน และ/หรือ
   ทาง www.t-connect.in.th/app/mobile/login
  4. ท่านเป็นผู้รับผิดชอบต่อสัญญาต่างๆ ของท่านกับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือของท่าน ด้วยตัวท่านเอง และท่านเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเรียกเก็บเงินใดๆ สำหรับการนั้น
  5. ในกรณีที่ท่านประสงค์จะใช้บริการต่างๆ ของผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอกใดๆ ผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอกรายนั้นอาจกำหนดให้ท่านยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ เกี่ยวกับการบริการต่างๆ เหล่านั้นที่จะจัดให้โดยผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอกนั้น และอาจเรียกเก็บเงินจากท่านสำหรับการให้บริการเหล่านั้นของตน ทั้งนี้ ค่าบริการ จะไม่รวมค่าธรรมเนียม/ค่าบริการใดๆ ที่อาจมีการเรียกเก็บจากท่านโดยตรงโดยผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอก ตัวอย่างของค่าธรรมเนียม/ค่าบริการที่อาจมีการเรียกเก็บโดยผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอกรวมถึง
   1. ค่าซ่อม ค่าลากจูง หรือค่าส่งน้ำมันเชื้อเพลิง โดยผู้ให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน
   2. เบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันภัยแบบ PAYD, PHYD
   3. ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่โรงพยาบาลเรียกเก็บ
   โดยทางผู้ใช้เป็นผู้รับผิดชอบต่อค่าธรรมเนียม/ค่าบริการใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการของผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอก
 5. ความรับผิดชอบของผู้ใช้
  1. ท่านจะต้องเก็บรหัสประจำตัวผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับ T-Connect ไว้เป็นความลับ ท่านจะต้องไม่ให้บุคคลอื่นใดทราบรหัสประจำตัวผู้ใช้ของท่าน ท่านจะต้องไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นใดใช้รหัสประจำตัวผู้ใช้ของท่าน และท่านต้องไม่ใช้รหัสประจำตัวผู้ใช้ของบุคคลอื่นใด ท่านเป็นผู้รับผิดชอบต่อการกระทำและผลต่างๆ ของการกระทำทั้งปวงอันเกิดขึ้นจากการใช้รหัสประจำตัวผู้ใช้ของท่าน ไม่ว่าการกระทำนั้นจะกระทำขึ้นโดยท่านหรือไม่
  2. หากท่านโอน/ให้ รถยนต์ที่ได้มีการลงทะเบียน หรือ ระบุไว้กับ T-Connect แอปพลิเคชั่น หรือโอน/ให้โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนที่มีแอปพลิเคชั่นนี้ให้แก่บุคคลภายนอก ท่านต้องรับผิดชอบในการลบรถยนต์คันดังกล่าวออกจาก T-Connect แอปพลิเคชั่น บนโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน (ตามที่เกี่ยวข้อง) และลบข้อมูลทั้งหมดของท่านออกจากอุปกรณ์เหล่านั้น
  3. หากท่านได้รับโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนที่มีแอปพลิเคชั่นดังกล่าวจากบุคคลภายนอก และท่านประสงค์ที่จะใช้ T-Connect ท่านจะต้องลงชื่อเข้าใช้ โดยใช้รหัสประจำตัวผู้ใช้และรหัสผ่านของท่านเอง และท่านจะต้องไม่ใช้ข้อมูล/สิ่งรับรองตัวตนของบุคคลอื่นใด
  4. หากท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น เช่น ชื่อ นามสกุล รายละเอียดที่อยู่ ข้อมูลรถยนต์ และหมายเลขโทรศัพท์สำหรับการติดต่อฉุกเฉินแก่เรา สมาชิกครอบครัวที่ใช้รถของท่าน หรือ สมาชิกครอบครัวสำหรับการสะสมและใช้คะแนน TOYOTA ALIVE-X ท่านต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านมีอำนาจที่จะกระทำได้ โดยโตโยต้าได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลเหล่านั้นตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของโตโยต้า ทั้งนี้ โปรดให้นโยบายความเป็นส่วนตัวของโตโยต้าแก่บุคคลแหล่านั้นเพื่อให้รับทราบและ/หรือขอความยินยอม (หรือใช้ฐานทางกฎหมายอื่นๆ เป็นข้อยกเว้นความยินยอม) ให้ส่งมอบข้อมูลดังกล่าวให้แก่โตโยต้าตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้
  5. เมื่อท่านได้เปลี่ยนแปลงข้อมูลในการติดต่อ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะหมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ หรืออีเมล ท่านจะต้องแจ้งให้ทางผู้พัฒนาระบบ หรือ TCAP ทราบโดยเร็ว
  6. ท่านต้องปฏิบัติตามกฎหมายทั้งปวงเมื่อใช้ T-Connect
 6. ความรับผิดชอบต่ออุปกรณ์
  1. หากท่านใช้แอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน ท่านจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อสมาร์ทโฟน ระบบปฏิบัติการของสมาร์ทโฟน การตั้งค่าของสมาร์ทโฟน ซอฟต์แวร์ของบุคคลภายนอกที่ติดตั้งบนสมาร์ทโฟน และอุปกรณ์เสริมของบุคคลภายนอกที่ติดตั้งบนสมาร์ทโฟนดังกล่าว แอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนต้องใช้การเชื่อมต่อข้อมูลจากผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือและ GPS ของท่าน เพื่อที่จะสามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง ดังนั้น กรุณาตั้งค่าการอนุญาตต่างๆ ให้สอดคล้อง กรุณาอย่าใช้แอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน บนอุปกรณ์ที่ผ่านการเจลเบรก (jailbroken) หรือรูท (rooted) เนื่องจากอุปกรณ์ดังกล่าวอาจรบกวนการทำงานปกติของแอปพลิเคชั่นนี้ได้
  2. ท่านจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อสัญญาต่างๆ ที่ทำกับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือของท่าน ตามที่มีความจำเป็นเพื่อใช้กับ T-Connect รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการให้ใช้ข้อมูลแบบความเร็วสูงได้อย่างเพียงพอ
  3. กรณีที่ DCM มีปัญหา ท่านตกลงจะดำเนินการติดต่อศูนย์บริการ เพื่อตรวจสอบและเปลี่ยนอุปกรณ์ DCM ตามความจำเป็นเพื่อให้สามารถใช้ T-Connect ได้
 7. การหยุดให้บริการ T-Connect ชั่วคราว
  โตโยต้า อาจหยุดหรือจำกัดการบริการ T-Connect ชั่วคราว เป็นบางครั้งคราว ไม่ว่าจะมีการบอกกล่าวให้ท่านทราบหรือไม่ สถานการณ์ที่ โตโยต้า อาจหยุดหรือจำกัดการบริการ T-Connect เป็นการชั่วคราว มีตัวอย่างดังต่อไปนี้
  1. การซ่อมบำรุงระบบต่างๆ ของ T-Connect ไม่ว่าจะได้กำหนดเวลาไว้แล้วหรือไม่
  2. เหตุสุดวิสัย เช่น เพลิงไหม้ ไฟฟ้าดับ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟปะทุ น้ำท่วม สึนามิ สงคราม หรือ การก่อความไม่สงบ ฯลฯ ที่กระทบต่อระบบต่างๆ
   ของ T-Connect
  3. การเดินขบวนประท้วงของคนงานหรือการนัดหยุดงานที่มีผลกระทบต่อระบบต่างๆ ของ T-Connect
  4. ปัญหาการเชื่อมต่อข้อมูลที่เกิดขึ้นระหว่าง T-Connect กับเครือข่ายของบุคคลภายนอก
  5. ปัญหาทางเทคนิคหรือปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติการปัญหาอื่นๆ ที่กระทบต่อความสามารถของโตโยต้า ในการจัดให้ซึ่งการบริการ T-Connect
 8. ทรัพย์สินทางปัญญา
  1. โตโยต้า เป็นเจ้าของสิทธิ กรรมสิทธิ์ และประโยชน์ทั้งปวงในการบริการ T-Connect รวมถึงแอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน และเว็บไซต์ ไม่ว่าจะที่มีอยู่ในรูปแบบของสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้า หรือทรัพย์สินทางปัญญาในรูปแบบอื่นๆ ไม่ว่าจะได้รับจดทะเบียนแล้วหรือยังไม่ได้รับจดทะเบียน (เรียกรวมกันว่า “ทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับ T-Connect”)
  2. ตามเงื่อนไขและข้อกำหนดฉบับนี้ ท่านได้รับอนุญาตโดยจำกัดและท่านไม่สามารถโอนสิทธิในการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับ T-Connect ตามที่จำเป็นสำหรับการใช้บริการ T-Connect ของท่านเป็นการส่วนตัวเท่านั้น ตามแผนของการสมัครใช้บริการดังกล่าวของท่านที่ยังมีผลใช้ได้อยู่ ห้ามไม่ให้มีการใช้ในลักษณะอื่นทั้งปวง ท่านไม่มีสิทธิอื่นๆ ในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับ T-Connect ใดๆ แต่ประการใดทั้งสิ้น
  3. ท่านต้องไม่ทำซ้ำ เปลี่ยนแปลงแก้ไข ทำการวิศวกรรมย้อนกลับ ขาย หรือ จำหน่ายจ่ายแจก ทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับ T-Connect และท่านต้องไม่มอบอำนาจหรืออนุญาตให้บุคคลภายนอกใดๆ กระทำการดังกล่าว
 9. ความปลอดภัยของข้อมูล
  โตโยต้า ตระหนักถึงความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โตโยต้าจะรักษาข้อมูลที่ได้รับจากท่านไว้เป็นความลับและปลอดภัย และจัดให้มีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย เพื่อให้ความคุ้มครองที่เหมาะสมสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จากการใช้ในทางที่ผิด การเข้าใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต การเปิดเผย หรือจากการสูญหายของข้อมูล
 10. นโยบายความเป็นส่วนตัว การเก็บและการใช้ข้อมูลของผู้ใช้และกรรมสิทธิ์ในข้อมูล
  1. TCAP ซึ่งมีฐานะเป็น “ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” จะดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามคำสั่งของโตโยต้า ซึ่งมีฐานะเป็น “ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล”
  2. TCAP และ โตโยต้า จะดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านภายใต้ฐานของกฎหมายและจะปฏิบัติตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
  3. TCAP และ โตโยต้า จะดำเนินการภายใต้มาตรฐานการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อป้องกันการรั่วไหลหรือสูญหายของข้อมูลส่วนบุคคล โดยโตโยต้า และ TCAP จะไม่เปิดเผย ขาย หรือ แลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทในเครือของโตโยต้า และจะดำเนินการภายใต้วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของโตโยต้า เท่านั้น
  4. โตโยต้าเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บข้อมูลมาตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้
  5. โตโยต้ามีสิทธิในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับหน่วยงานของรัฐ หรือ หน่วยงานด้านความปลอดภัย หากมีการร้องขอจากหน่วยงานดังกล่าวข้างต้น ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย
  6. ท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของโตโยต้าเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ https://www.toyota.co.th/page/policy และท่านสามารถติดต่อโตโยต้าได้ทางเว็บไซต์ https://www.toyota.co.th/en/contact หรือส่งอีเมลถึงโตโยต้าได้ที่ dataprotection@toyota.co.th และสามารถโทรศัพท์ติดต่อโตโยต้าได้ที่หมายเลขศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า 1486 (ตลอด 24 ชั่วโมง) เวลาทำการจันทร์ - ศุกร์ 8.00 -17.00 น.
 11. การชดใช้และการจำกัดความรับผิด
  1. หากท่านกระทำผิดข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ ท่านตกลงจะชดใช้แก่ โตโยต้า โดยเต็มที่ เกี่ยวกับความเสียหายทั้งปวงที่ โตโยต้า อาจได้รับจากการนั้น
  2. เท่าที่กฎหมายอนุญาต ทางโตโยต้า ไม่มีความรับผิดแต่ประการใด ต่อหรือที่เกิดขึ้น อันเกี่ยวกับสิ่งต่อไปนี้
   1. การกระทำของผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอกใดๆ
   2. ปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับเครือข่ายที่ปฏิบัติการโดยบุคคลภายนอก
   3. ปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์ของท่าน (ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน) หรือบริการใดๆ ของผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ
   4. การที่ท่านไม่ได้แจ้งปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ โตโยต้า ทราบ
   5. การที่ท่านปฏิบัติผิดข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ในประการใดๆ
 12. การบอกเลิกสัญญา
  1. โตโยต้า หรือ TCAP อาจบอกเลิกสิทธิของท่านในการใช้ T-Connect โดยการบอกกล่าวและมีผลทันที ในกรณีที่ท่านกระทำผิดในสาระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ การกระทำผิดข้อกำหนดและเงื่อนไขในสาระสำคัญรวมไปถึงและโดยไม่จำกัดเพียง อาทิเช่น การไม่ชำระค่าบริการหรือการกระทำผิดข้อกำหนดไม่ว่าข้อใดก็ตามของข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้เกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับ T-Connect
  2. ท่านสามารถแจ้งยกเลิกการใช้บริการ T-Connect โดยบอกกล่าวแก่ศูนย์ให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้า (support center) ที่หมายเลข 1486 (ตลอด 24 ชั่วโมง)
  3. ท่านสามารถลบบัญชีผู้ใช้ T-Connect และข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้ไว้กับ T-Connect ของท่านผ่านแอปพลิเคชันได้ หากท่านทำการลบหรือทำลายข้อมูลบัญชีผู้ใช้ และเราได้ดำเนินการตามคำขอของท่านเรียบร้อยแล้ว หากต่อมา ท่านมีความประสงค์ให้เราทำการกู้คืนข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว เราจะไม่สามารถทำการกู้คืนข้อมูลดังกล่าวได้
  4. ข้อกำหนดต่างๆ ในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาของ T-Connect ข้อมูลส่วนบุคคล การชดใช้ และการจำกัดความรับผิด ให้มีผลบังคับใช้ต่อไปแม้สิ้นสุด/มีการบอกเลิกข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้
 13. การบอกกล่าว
  หากท่านประสงค์จะติดต่อโตโยต้า ท่านอาจกระทำได้โดยการส่งอีเมลไปที่ tconnect@toyota.co.th
 14. กฎหมายที่ใช้บังคับและข้อกำหนดทั่วไป
  ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้อยู่ใต้บังคับตามกฎหมายไทย ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้เป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคู่สัญญาตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ในเรื่องที่เกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ หากข้อกำหนดไม่ว่าข้อใดในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ถูกตัดสินว่าไม่สมบูรณ์หรือไม่สามารถใช้บังคับได้ ให้ข้อกำหนดที่เหลือยังคงสามารถใช้บังคับได้โดยเต็มที่ ผู้ใช้ไม่สามารถโอนสิทธิต่างๆ ของตนหรือมอบหน้าที่ต่างๆ ของตนให้แก่บุคคลภายนอกใดๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจาก โตโยต้า ก่อน

ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับปรับปรุงนี้มีผลใช้ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป